Ogólne warunki umowy najmu urządzeń i dostawy wody „Wielka Żywiecka”

 

§ 1. Przedmiot umowy

 1.    Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży Klientowi Produktów i Usług tj. naturalnej wody źródlanej „Wielka Żywiecka” (zwanej dalej „Wodą”, w butlach o poj. 19l. (zwanych dalej „Butlami”), którą dostarczy z częstotliwością ustaloną wg Tabeli nr 5 Warunków szczegółowych umowy najmu urządzeń i dostawy wody „Wielka Żywiecka” (zwanymi dalej „Warunkami Szczegółowymi”) na adres wskazany przez Klienta wg Tabeli nr 1 i/lub 2 Warunków Szczegółowych, wilości zamówionej przez Klienta zgodnie z Tabelą nr 5 Warunków Szczegółowych. Dodatkowo Dostawca zobowiązuje się oddać Klientowi w najem urządzenie (-nia) dozujące wodę źródlaną „Wielka Żywiecka" (zwane dalej „Urządzeniami”). Ilość i rodzaj Urządzeń określa Tabela nr 4 Warunków Szczegółowych.
 2.    Dostarczana przez Dostawcę woda odpowiada wymaganiom określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych - Dz. U. Nr 85, poz. 466 z późn.zm.

§ 2. Klauzula własności

 1.       Urządzenia i Butle pozostają przez cały czas trwania umowy własnością Dostawcy. Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić. Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na Urządzeniach i Butlach bez pisemnej zgody Dostawcy żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
 2.       W przypadku żądania zwrotu Urządzeń i Butli, Klient zobowiązany jest do ich zwrotu na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Dostawcę, w terminie 14 dni od chwili skierowania żądania.

§ 3. Używanie Urządzeń i Butli

 1.    Klient jest zobowiązany używać Urządzenia iButle zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Dostawcę instrukcjami obsługi oraz utrzymać je w czystości. Ponadto Klient zobowiązuje się do używania podczas pracy Urządzeń wyłącznie Wody dostarczonej przez Dostawcę. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek napraw, zmian ani trwałego demontażu jakichkolwiek części Urządzeń oraz napełniania Butli we własnym zakresie. Klient zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Dostawcę o każdym uszkodzeniu Urządzenia lub Butli.
 2.    Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem Urządzeń lub Butli niezgodnie z instrukcjami obsługi. Aktualizacja instrukcji obsługi nie stanowi zmiany warunków umowy, przewidzianej w § 11.
 3.    Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące uszkodzenie, zniszczenie, lub utratę Urządzeń lub Butli. W takim przypadku Dostawca ma prawo żądać od Klienta zapłaty poniesionej przez Dostawcę szkody w wysokości odpowiadającej kwocie wyliczonej przez Dostawcę odpowiednio do wartości Urządzenia lub Butli zgodnie z Tabelą nr 4 Warunków Szczegółowych.
 4.    Kwota, o której mowa w punkcie poprzednim, przysługuje Dostawcy również w przypadku braku zwrotu w terminie 14 dni Urządzenia lub Butli pomimo wezwania Klienta przez Dostawcę do ich wydania.
 5.    Dostawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania Urządzeń i Butli przez Klienta. Klient zapewni Dostawcy dostęp do Urządzeń i Butli. Zmiana miejsca zainstalowania Urządzeń jest możliwa wyłącznie za zgodą Dostawcy na piśmie.

§ 4. Kaucja

 1.    Klient zobowiązuje się wpłacić Dostawcy kaucję, na zabezpieczenie realizacji warunków umowy za każdą zButli wg Tabeli 4 Warunków Szczegółowych. Kaucja jest naliczana najpóźniej w momencie instalacji Urządzeń i dostarczenia pierwszej partii Wody i jest uwzględniona na pierwszej fakturze - w formie i terminie uzgodnionych w Warunkach Szczegółowych. Kaucja może nie pokrywać pełnej wartości Butli. Kaucja jest  nieoprocentowana.
 2.    W przypadku gdy Kaucja nie pokryje pełnej wartości szkody poniesionej przez Dostawcę, może on się ubiegać o odszkodowanie na zasadach ogólnych.
 3.    Kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy, pod warunkiem zrealizowania wszystkich zobowiązań wobec Dostawcy. Dostawca ma prawo zatrzymać kaucję w całości lub w części w przypadku naruszenia przez Klienta warunków umowy.

§ 5. Opłaty

 1.    Klient zobowiązuje się płacić Dostawcy za dostarczone Produkty i Usługi wg Tabeli 3 Warunków Szczegółowychna podstawie faktury. Dostawca wystawi i doręczy Klientowi fakturę jeden raz w miesiącu, obejmującą należność za dostarczone Produkty i Usługi w tymże miesiącu. Na wyraźną prośbę pisemną Klienta, Dostawca może wystawić fakturę częściej tzn. w cyklu innym niż jeden raz w miesiącu.
 2.    W przypadku, gdy Klient nie odbierze  w okresie rozliczeniowym (jeden miesiąc) minimalnej ilości wody ustalonej wg Tabeli nr 5 Warunków Szczegółowych umowy to wówczas utraci w danym miesiącu upusty zgodnie z cennikiem wg Tabeli nr 3.
 3.    W przypadku, gdy Klient nie zamówi w okresie rozliczeniowym (jeden miesiąc) minimum 2 butli Wody na każde dzierżawione urządzenie wg Tabeli 4 Warunków Szczegółowych umowy, to wówczas utraci w danym miesiącu upust w cenie dzierżawy dystrybutora zgodnie z cennikiem wg Tabeli nr 3 Warunków Szczegółowych.
 4.    Należności z faktury są płatne w formie i terminie uzgodnionych w Warunkach Szczegółowych (Tabela nr 5). Za opóźnienie w zapłacie należności Klient zobowiązany jest zapłacić Dostawcy odsetki ustawowe oraz traci wszelkie upusty w cenie - w kolejnych dostawach - do momentu spłaty zadłużenia.
 5.    W przypadku braku zapłaty należności za dostarczoną Wodę lub dwóch kolejnych dzierżaw, Dostawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 6.    W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Klienta lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, Dostawca będzie uprawniony do wstrzymania realizacji Umowy zawartej z Klientem, a Klient nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji. Wznowienie dostaw nastąpi po upływie okresu niezbędnego do ich wznowienia w terminie określonym przez dostawcę, o którym dostawca powiadomi klienta.
 7.    W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Dostawcę windykacji lub egzekucji zaległych należności, koszty postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego ponoszone są przez Klienta zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 684 z późn. zm.) oraz  zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie opłat dostępnych na stronie www.wielka-zywiecka.pl/regulamin_opłat.
 8.    Wysokość opłat, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, może ulec zmianie w zależności od zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS. O zmianie wysokości opłat Klient zostanie zawiadomiony na piśmie. Zmiana wysokości tych opłat nie stanowi zmiany warunków umowy.

§ 6. Realizacja przedmiotu umowy

 1.    Dostawca zainstaluje Urządzenia u Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2.    Pierwszą partię Wody Dostawca dostarczy przy zainstalowaniu Urządzeń.
 3.    Instalacja Urządzeń  oraz dostarczanie Wody przez Dostawcę następuje za pokwitowaniem przez Klienta, lub osobę przez niego upoważnioną wskazaną pisemnie w treści umowy.
 4.    Dostawca ponosi koszty związane z transportem Urządzeń i Wody do Klienta.
 5.    Po trzech kolejnych nieefektywnych próbach dostarczenia Wody Klientowi, Dostawca ma prawo zawiesić  realizacje dostaw. W przypadku, gdy termin dostarczenia Wody przypadnie na dzień wolny od pracy, Dostawca dostarczy Wodę  w najbliższych dniach roboczych po dniu wolnym od pracy albo przed dniem wolnym od pracy  lub w innym uzgodnionym z Klientem terminie.

§ 7. Serwis

1. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw zainstalowanych Urządzeń wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z ich używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

2. Dostawca wykona usługę sanityzacji urządzeń w odstępie co 6 miesięcy. Koszt sanityzacji wynosi 50zł za każde urządzenie wskazane w Tabeli nr 4 Warunków Szczegółowych.

§ 8. Zawiadomienia

 1.   Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową: listem zwykłym.
 2.   Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
 3.   W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp., zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Dostawcę, w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Dostawcy saldo Urządzeń, Butli i należności oraz uregulować bieżące i zaległe należności z faktury.
 4.    Klient zobowiązany jest potwierdzić Dostawcy saldo Urządzeń, Butli i należności w ciągu 14 dni od pisemnego zawiadomienia przez Dostawcę. W przypadku braku potwierdzenia salda ze strony Klienta akceptuje on dane wysłane przez Dostawcę.
 5.   W przypadku nieterminowej zapłaty za Faktury VAT Dostawca ma prawo do wysyłania płatnych Zawiadomień o wysokości zadłużenia (monitów do zapłaty). Wysokości opłat za monity znajdują się w Regulaminie Opłat, umieszczonym na stronie internetowej www.wielka-zywiecka.pl/monity

§ 9. Czas trwania umowy

 1.   Umowa zostaje zawarta na okres ustalony wg Tabeli nr 5 Warunków Szczegółowych. Jeżeli żadna ze stron, nie później niż na 30 dni przed upływem końca okresu trwania umowy, nie zawiadomi drugiej strony na piśmie o rezygnacji z przedłużeniaumowy to zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.  Ta sama zasada dotyczy kolejnych następujących okresów.
 2.   W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3.   W razie rozwiązania umowy (z winy klienta) Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Dostawcy, tj. na pierwsze wezwanie, wynajętych Urządzeń oraz będących w jego posiadaniu Butli w stanie nie gorszym niż wynikającym z normalnego używania.
 4.    W razie naruszenia przez Klienta warunków umowy powodującego jej rozwiązanie przez Dostawcę ze skutkiem natychmiastowym, Klient jest zobowiązany zapłacić Dostawcy koszty operacyjne odbioru Urządzeń od Klienta, za każde Urządzenie kwotę stanowiącą równowartość 300 zł netto oraz za misę ceramiczną kwotę stanowiącą równowartość 100 zł netto.

§ 10. Odpowiedzialność

1. Dostawca odpowiada wobec Klienta jedynie za rzeczywiste straty, które Dostawca wyrządził Klientowi umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Strony wyłączają stosowanie do niniejszej Umowy przepisów o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

2. Dostawca nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność Dostawcy ograniczona jest do wartości umowy lub zamówienia.

3. W przypadku wystąpienia przeciwko Dostawcy osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedaną wodą, Klient powinien o tym poinformować Dostawcę, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni.

4. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, Klientowi nie przysługują względem Dostawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia.

5. W przypadku jeżeli uchybienie terminowi dostawy towarów lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania wynikającego z Umowy, będzie następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w świetle postanowień niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, w tym, jeżeli uchybienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Dostawca nie jest wówczas zobowiązany do wykonania Umowy w terminach lub warunkach w niej określonych.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1.   Dostawca ma prawo zmiany warunków umowy. Zmiany te przedstawione zostaną Klientowi w formie pisemnej w terminie nie później niż 30 dni przed datą ich wprowadzenia. Brak pisemnej odmowy przyjęcia przez Klienta zmian, w terminie nie później niż 14 dni przed datą ich wprowadzenia, strony będą traktowały, jako akceptację nowych warunków umowy. Pisemna odmowa przyjęcia zmiany warunków umowy daje każdej ze Stron prawo do rozwiązania umowy z dniem, w którym miały wejść w życie zmiany.
 2.   Dostawca ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
 3.   Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wielka Żywiecka Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Robotniczej 71  w celu i zakresie realizacji Umowy, w tym wystawienia faktury , a także dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora danych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane zostają dobrowolnie podane w tym celu.
 4.   Wszystkie spory mogące wynikać na tle wykonania umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Dostawcy.
 5.   Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 6.   Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
 7.   Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną

Oświadczamy,  że zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710), wyrażamy zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane przez spółkę Wielka Żywiecka Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach na wskazany w Tabeli nr 1 adres mailowy. Zobowiązujemy się z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem informować Sprzedawcę w formie pisemnej o zmianie ostatnio podanego Sprzedawcy adresu e-mail do doręczeń ww. faktur. Akceptujemy to, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie faktur/y, wynikające z niepoinformowania go o zmianie ostatnio podanego adresu e-mail do doręczeń. Akceptujemy to, że niniejsza zgoda nie wyłącza prawa Sprzedawcy do przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie papierowej. Zgadzamy się na to, by podany do przesyłania faktur elektronicznych adres e-mail był wykorzystywany przez Sprzedawcę także do prowadzenia z Odbiorcą korespondencji związanej z płatnościami. Oświadczamy, że niniejsza zgoda obowiązuje od dnia doręczenia do Sprzedawcy i może być cofnięta przez Odbiorcę w każdym czasie; zgadzamy się, by cofnięcie zgody następowało pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oświadczamy, że w przypadku cofnięcia zgody, Sprzedawca traci prawo do stosowania faktur elektronicznych w terminie 14 (czternaście) dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym doręczono mu w formie wyżej podanej oświadczenie o jej cofnięciu.

TAK                                                              NIE

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Niniejszym wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także do celów statystycznych lub analitycznych przez administratora danych, którym jest Wielka Żywiecka Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Robotniczej 71 zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmuje również przetwarzanie naszych danych osobowych przez administratora danych po wygaśnięciu umowy jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o prawie dostępu do treści naszych danych i ich poprawiania. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                   TAK                                                               NIE

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażamy zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Wielka Żywiecka Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Robotniczej 71 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm) na wskazany w Tabeli nr 1 adres mailowy.                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                   TAK                                                               NIE

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego

Wyrażamy zgodę na używanie przez administratora danych do kontaktów z nami telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm.).                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                   TAK                                                               NIE

 

Zapoznałem się z treścią Warunków Ogólnych Umowy Najmu i Sprzedaży.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data, pieczątka i czytelny podpis Klienta