POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO sklep.wielka-zywiecka.pl

 1. Wszelkie wyrażenia i słowa występujące na niniejszej stronie, rozpoczynające się od dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją przedstawioną w Regulaminie Sklepu dostępnego pod adresem: http://sklep.wielka-zywiecka.pl
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu jest Spółka.
 3. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Celem zbierania danych osobowych Użytkowników przez Spółkę może być:
 • założenie konta w Serwisie przez Użytkownika,
 • przygotowanie, zawarcie i realizacja Umowy,
 • marketing bezpośredni realizowany przez usługę Newsletter promującą produkty lub usługi oferowane przez Spółkę.
 1. W pozostałych celach, nie uwzględnionych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Kupujących mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie wyrażonych dobrowolnie zgód.
 2. Spółka może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu:
 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy inny niż adres zamieszkania (ulica i numer domu, lokalu, kod pocztowy i miejscowość, kraj),
 • adres zamieszkania (ulica i numer domu, lokalu, kod pocztowy i miejscowość, kraj),
 • adres korespondencyjny (ulica i numer domu, lokalu, kod pocztowy i miejscowość, kraj),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres email,
 • numer rachunku bankowego.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Spółka może dodatkowo przetwarzać numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz nazwę firmy Użytkownika i Klienta.

 1. Użytkownik podając przy składaniu Deklaracji swoje dane osobowe Spółce, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonej Deklaracji. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do obsługi Deklaracji oraz zawarcia i realizacji Umowy, a także jej rozliczenia.
 2. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu są wybrani przez Spółkę pracownicy Spółki, realizujący obsługę Użytkownika lub Klienta.
 3. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Spółka stosuje środki organizacyjne oraz techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom, zabraniem przez nieuprawnioną osobę, przetwarzaniem z naruszaniem obowiązujących przepisów prawa, utratą, uszkodzeniem, zmianą i zniszczeniem.