REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.sklep.wielka-zywiecka.pl

§ 1. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.sklep.wielka-zywiecka.pl, zwanego dalej „Serwisem” takie jak m.in.: rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Wielka Żywiecka Sp. z o.o.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie serwisu jest Wielka Żywiecka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Robotniczej 71 w Mysłowicach (41-400), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490897, NIP: 222-089-66-89, Regon 243445975. Kapitał zakładowy: 400 000 PLN, opłacony w całości,zwaną dalej „Spółką”.
 3. Dostęp do serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest otwarty dla każdego, kto posiada dostęp do sieci Internet.
 4. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca: laptop, komputer lub inne urządzenie multimedialne posiadające dostęp do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Google Chrom w wersji 23.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript oraz możliwości zapisu plików Cookies; zalecana, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy z korzystaniem z Serwisu w sytuacji, gdy Użytkownik nie spełnia w/w wymagań technicznych.
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza jednoczesną akceptację Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności do niezakłócania funkcjonowania Serwisu m.in. poprzez użycie innego niż określone oprogramowania i urządzeń.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do niedostarczania i nieprzekazywania treści zakazanych przepisami prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnych oraz praw autorskich Spółki lub podmiotów trzecich.
 7. Przed rozpoczęciem użytkowania Serwisu każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania z treścią Regulaminu
 8. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Spółkę w niniejszym regulaminie wymaga wypełnienia formularza umieszczonego w serwisie.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych i aktualnych danych, nienaruszających praw osób trzecich. Użytkownik w pełni odpowiada za treść podanych danych w Serwisie.
 10. Korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu wymaga posiadania i podania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 11. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać telefonicznie pod numerem (32) 722 09 40 lub mailowo: info@wielka-zywiecka.pl

§ 2. Definicje:

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Deklaracja – wyrażenie woli Użytkownika za pomocą formularzy Serwisu do chęci podpisania Umowy ze Spółkąi/lub zakupu towarów, produktów i usług Spółki,

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka bez osobowości prawnej, mająca podpisaną Umowę ze Spółką,

Pakiet – oferta Spółki zawierająca pakiet produktów, towarów i usług wskazanych w specyfikacji Pakietu, dostarczana Klientowi we wskazane miejsce,

Produkty dodatkowe – produkty takie jak kubki jednorazowe, kawa, syropy i woda w opakowaniach PET dostarczane Klientom Spółki wraz z dostawą Wody,

Regulamin – niniejszy regulamin,

Spółka - Wielka Żywiecka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Robotniczej 71 w Mysłowicach (41-400), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490897, NIP: 222-089-66-89, Regon 243445975. Kapitał zakładowy: 400 000 PLN,

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.wielka-zywiecka.pl,

Umowa – umowa najmu urządzeń i dostawy wody „Wielka Żywiecka” zawarta pomiędzy Spółką a Klientem, na podstawie której Spółka realizuje dostawy do Klienta oraz udostępnia Urządzenia,

Urządzenie – sprzęt elektryczny, mechaniczny lub rotacyjny dozujące Wodę,

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka bez osobowości prawnej korzystająca z Serwisu,

Woda – górska woda źródlana „Wielka Żywiecka” dostarczana w opakowaniach zwrotnych 19 litrów.

§ 3. Zakres świadczonych usług i funkcji

W ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do:

a) złożenia Deklaracji zawarcia Umowy ze Spółką wraz z wyborem warunków, inicjującej zawarcie Umowy z Użytkownikiem,

b) treści zamieszczanych w Serwisie bez możliwości ich kopiowania, powielania i udostępniania bez zgody Spółki,

c) aktualnej oferty Spółki dotyczącej sprzedaży Wody i Produktów dodatkowych oraz wynajmu Urządzeń,

d) aktualnych promocji i ofert specjalnych,

e) formularza kontaktowego wraz z możliwością wysłania prośby o kontakt zwrotny drogą telefoniczną lub mailową.

§ 4. Deklaracja zawarcia Umowy ze Spółką

 1. Użytkownik chcący skorzystać z oferty Spółki ma możliwość złożenia Deklaracji zawarcia umowy. W ramach Deklaracji Użytkownik:
 • wybiera jeden z pakietów umieszczonych w Serwisie, w skład którego wchodzi Woda, Urządzenie oraz usługi dodatkowe wskazane w specyfikacji pakietu,
 • określa zapotrzebowanie na Produkty Dodatkowe,
 • podaje dane osobowe i/lub firmowe niezbędne do zawarcia Umowy.
 1. Złożenie Deklaracji nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy oraz nie wiąże żadnej ze stron.
 2. Zawarte w serwisie opisy, ceny i zdjęcia produktów i usług mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie szczegóły Umowy są potwierdzane przez przedstawiciela Spółki telefonicznie, mailowo i/lub osobiście w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia Deklaracji przez Użytkownika. Umowa zawierana jest w obecności Użytkownika oraz przedstawiciela Spółki w formie pisemnej, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

§ 5. Własność intelektualna

 1. Spółka posiada prawa autorskie i własności intelektualnej do wszystkich treści zawartych w Serwisie.
 2. Użytkownik może korzystać z treści Serwisu tylko w zakresie dozwolonego użytku. Inne wykorzystanie treści serwisu takie jak kopiowanie, reprodukcja, rozpowszechnianie, przenoszenie i udostępnianie publiczne w całości lub części wymaga pisemnej zgody Spółki.

§ 6. Zakresy odpowiedzialności

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

 • naruszenie praw osób trzecich przez Użytkowników poprzez korzystanie z Serwisu,
 • szkody wynikające z problemów technicznych, awarii lub braku założonej funkcjonalności Serwisu,
 • szkody wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu przez Użytkownika.

§ 7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu jest Spółka.
 2. Dane osobowe Użytkownika są umieszczane w formularzach dostępnych w Serwisie, ich przetwarzanie ma miejsce podczas realizacji przez Spółkę czynności związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownik podając przy składaniu Deklaracji swoje dane osobowe Spółce wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonej Deklaracji. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Brak podania danych przez Użytkownika może uniemożliwić korzystanie z Serwisu, a tym samym uniemożliwi Spółce realizację usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych przez Spółkę zostały opisane w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej na stronie http://sklep.wielka-zywiecka.pl

§ 8. Reklamacje

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w terminie 7 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego powód reklamacji. Reklamację należy przesłać na adres siedziby Spółki Wielka Żywiecka Sp. z o.o., ul. Robotnicza 71, 41-400 Mysłowice lub mailowo na skrzynkę: reklamacje@wielka-zywiecka.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w treści: imię i nazwisko Użytkownika, nazwę firmy i NIP jeśli dotyczy, pełny adres do korespondencji, powód reklamacji wraz z opisem.
 3. Reklamacja wniesiona po terminie wskazanym w pkt. 8.1 nie będzie rozstrzygana przez Spółkę.
 4. Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej skutecznego dostarczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana pocztą tradycyjną lub mailowo na adres zgłaszającego reklamację.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Spółka zobowiązuje się do bezwzględnego podporządkowania się i stosowania tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać:
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wielka-zywiecka.pl
 • w formie pisemnej na adres: Wielka Żywiecka Sp. z o.o., Robotnicza 71, 41-400 Mysłowice.
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w celu dostosowania go do obowiązującego stanu prawnego. O zmianach w regulaminie i ich zakresie Spółka powiadomi zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników co najmniej 14.dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 2. Spółka udostępnia Użytkownikom aktualną wersję regulaminu w zakładce „Regulamin” pod adresem: http://sklep.wielka-zywiecka.pl. W trakcie realizacji Deklaracji zawarcia umowy oraz w całym okresie korzystania z Serwisu Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Deklaracji, z wyłączeniem sytuacji, kiedy Użytkownik uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Spółkę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. Serwis może być czasowo niedostępny z przyczyn technicznych, siły wyższej lub innych niezależnych od Spółki.
 4. Serwis może zawierać przekierowanie do innych stron Spółki lub do stron osób trzecich. Spółka nie bierze odpowiedzialności za treści stron osób trzecich ora skutki przekierowania i korzystania z nich.
 5. Kwestie nieuregulowane Regulaminem podlegają zastosowaniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie 01.02.2017r.